Infolinka: +420 228 886 908
0,00 Kč

Odstoupení od smlouvy

 Poučení o právu na odstoupení od smlouvy uzavřené distančním způsobem  

Máte právo odstoupit od smlouvy bez udání důvodu ve lhůtě 14 dnů ode dne následujícího po dni, kdy Vy nebo Vámi určená třetí osoba (jiná než dopravce) převezmete zboží. 
Kupující pro účely uplatnění práva na odstoupení od smlouvy musí o svém odstoupení od této smlouvy informovat Prodávajícího, firmu D2design s r.o., Rybná 716/24, Staré Město, 110 00 Praha 1, IČ: 05233089, formou jednostranného právního jednání, například dopisem zaslaným prostřednictvím provozovatele poštovních služeb nebo e-mailem na adresu : obchod@d2design.cz.
Můžete použít přiložený vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy, není to však Vaší povinností. Na naší webové stránce www.dkvadrat.cz můžete v modulu Vrácení zboží rovněž elektronicky vyplnit a odeslat formulář pro odstoupení od smlouvy nebo jakékoliv jiné jednoznačné prohlášení. Využijete-li této možnosti, obratem Vám zašleme potvrzení o přijetí tohoto oznámení o odstoupení od smlouvy  Aby byla dodržena lhůta pro odstoupení od této smlouvy, postačuje odeslat odstoupení od smlouvy před uplynutím příslušné lhůty.

Řádně zabalené zboží k vrácení označte prosím slovem Vratka a číslem objednávky. Pomůžete tím urychlit proces vrácení.

   Zásilku odešlete na adresu:

   D2design - Czechlogitic,
   Vratimovská 681/80,
   71900, Ostrava 
 

Důsledky odstoupení od smlouvy

1)    Vrácení zaplacené hodnoty Pokud odstoupíte od této smlouvy, vrátíme Vám bez zbytečného odkladu všechny platby, které jsme od Vás obdrželi, včetně nákladů na dodání (kromě dodatečných nákladů vzniklých v důsledku Vámi zvoleného způsobu dodání, který je jiný než nejlevnější způsob standardního dodání námi nabízený). Platbu vrátíme až po obdržení vráceného zboží nebo prokážete-li, že jste zboží odeslal(a) zpět, podle toho, co nastane dříve. Pro vrácení plateb použijeme stejný platební prostředek, který jste použil(a) pro provedení počáteční transakce, pokud jste výslovně neurčil(a) jinak. V žádném případě Vám tím nevzniknou další náklady

2)    Náklady spojené s vrácením zboží Ponesete přímé náklady spojené s vrácením zboží

3)    Odpovědnost za snížení hodnoty vráceného zboží Odpovídáte pouze za snížení hodnoty zboží v důsledku nakládání s tímto zbožím jiným způsobem, než který je nutný k obeznámení se s povahou a vlastnostmi zboží, včetně jeho funkčnosti.  


VZOROVÝ FORMULÁŘ ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

Moje/naše jméno a příjmení

Moje/naše adresa

Můj/náš telefona e-mail

D2design s r.o.
Rybná 716/24, Staré Město
110 00 Praha 1
IČ: 05233089

Místo a datum podání

Oznámení o odstoupení od kupní smlouvy  

Vážení,   dne ……………..…… jsem/jsme* prostřednictvím vašeho internetového obchodu www.dkvadrat.cz s vámi uzavřel/a/li* kupní smlouvu, jejímž předmětem bylo…zboží značky…… (identifikace zboží). Toto zboží jsem převzal/a/li* dne ……….……  
Vzhledem k tomu, že smlouva byla uzavřena pomocí internetu, tj. typického prostředku komunikace na dálku, rozhodl/a/li* jsem/jsme se využít svého práva podle ustanovení § 1829 odst. 1 ve spojení s § 1818 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, a tímto oznamuji/oznamujeme*, že od výše uvedené kupní smlouvy odstupuji.  
Zboží vám zasílám/me* zpět v samostatné zásilce, zároveň vás žádám/me* o poukázání kupní ceny ve výši ……….…… korun a …….…… korun za poštovné ve prospěch mého/našeho* bankovního účtu č. ………………………………………………………...  

S pozdravem  

..............................................

(vlastnoruční podpis)

*- vyberte odpovídající formulaci nebo škrtněte nehodící se

Přílohy:

Kopie pořizovacího dokladu

Internetové stránky provozované společností D2design s.r.o.. používají cookies, které umožňují zapamatovat si Vás a nabízet Vám relevantní obsah a reklamu. Používáním těchto internetových stránek s tímto použitím souhlasíte. Více informací o cookies
Zavřít
pixel