Infolinka: +420 228 886 908
0,00 Kč

Regulamin programu partnerskiego

Regulamin Programu Partnerskiego D2.

Program Partnerski D2. jest własnością firmy D2 Sp. z o.o. Sp. komandytowa. Umowa Programu Partnerskiego zostaje zawarta poprzez przystąpienie do Programu Partnerskiego pomiędzy Partnerem a D2 Sp. z o.o. Sp. komandytowa i określa warunki, na jakich prowadzona jest współpraca. Regulamin jest prawnym porozumieniem między D2 Sp. z o.o. Sp. komandytowa a Partnerem, który potwierdza, że przeczytał, rozumie i zgadza się z warunkami niniejszego Regulaminu. Jeśli nie zgadza się z warunkami niniejszego Regulaminu nie powinien przystępować do Programu Partnerskiego i akceptować niniejszych postanowień.

 

I. Definicje:

1.    Program Partnerski D2.: program prowadzony przez D2 Sp. z o.o. Sp. komandytowa, który umożliwia zarabianie na pośredniczeniu w sprzedaży produktów.

2.    Regulamin: niniejszy Regulamin.

3.    Organizator: D2 Sp. z o. o. Sp.komandytowa z siedzibą w Warszawie (03-808) przy ul. Mińska 25 bud.16 wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla M.St. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000369305, NIP: PL 113-28-185-54, tel.kontaktowy 22 39 80 800, e-mail: info@dkwadrat.pl.

4.    Partner: Pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych zamieszkała w Polsce oraz pełnoletnia osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą z siedzibą w Polsce, a także osoba prawna. Osoba, która posiada Konto Klienta w sklepie internetowym www.dkwadrat.pl i która zastosowała Link Partnerski lub Banery w sposób wskazany w niniejszym Regulaminie.

5.    Konto Klienta: oznacza tę część serwisu, do której Partner ma indywidualny dostęp po poprawnym zarejestrowaniu się na stronie www.dkwadrat.pl. Konto Klienta zawiera zakładkę Program Partnerski, w której znajdują się informacje na temat przekierowań Partnera, zamówień Jego Klientów oraz lista Klientów Partnera. Ponadto, za pomocą Konta Klienta, Partner ma możliwość wygenerowania kodów (HTML, PHP, JavaScript) oraz banerów potrzebnych do pośredniczenia w sprzedaży produktów. Na Koncie Klienta Partner ma też możliwość śledzenia etapów realizacji Zamówienia, przeglądanie historii Zamówień, edycję danych kontaktowych.

6.    Produkty: produkty oferowane przez Organizatora udostępnione do sprzedaży na www.dkwadrat.pl.

7.    Banery:materiały reklamowe przeznaczone do umieszczania na stronach internetowych Partnerów.

8.    Link partnerski: unikalny link wygenerowany przez Partnera na Koncie Klienta.

9.    Kampania: akcja promocyjna tworzona przez Partnera.

10.  Statystyki narzędzie umożliwiające śledzenie efektów kampanii.

 

II. Partnerstwo w D2.

1.    Warunkiem przystąpienia do Programu Partnerskiego D2. jest założenie Konta Klienta w sklepie internetowym www.dkwadrat.pl i sfinalizowanie przynajmniej jednego zamówienia. Warunkiem przystąpienia do Programu Partnerskiego D2. jest także akceptacja niniejszego Regulaminu.

2.    W Programie mogą uczestniczyć:

a. Osoby fizyczne

b. Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
c. Osoby prawne

3.    W formularzu rejestracyjnym, którego wypełnienie i akceptacja skutkuje założeniem Konta Klienta, należy podać obowiązkowo: imię, nazwisko, dane teleadresowe, dane kontaktowe w tym adres e-mail, oraz login i hasło.

4.    Akceptacja Regulaminu równoznaczna jest ze zrozumieniem i przyjęciem reguł obowiązujących w Programie Partnerskim D2.

5.    Udział w Programie Partnerskim jest bezpłatny i całkowicie dobrowolny, polega na prawidłowym i zgodnym ze stanem faktycznym wypełnieniu formularza rejestracyjnego, przy zakładaniu Konta Klienta.

6.    Program Partnerski D2. służy promowaniu produktów Organizatora.

III. Prawa i obowiązki Partnera

1.    Partner przystępujący do Programu Partnerskiego D2. zobligowany jest przez cały okres użytkowania Programu przestrzegać zasad i reguł w nim określonych.

2.    Partner przystępując do Programu Partnerskiego D2. wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych niezbędnych do uczestniczenia w Programie Partnerskim D2.

3.    Organizator udziela Partnerowi licencji na korzystanie z materiałów reklamowych zawartych w Programie Partnerskim D2. dotyczących promowanych produktów i sklepu www.dkwadrat.pl oraz wykorzystywanie ich na swoich stronach internetowych, blogach, portalach społecznościowych w celu promocji i zwiększenia sprzedaży.

4.    Niedozwolone jest kopiowanie treści stron produktów promowanych w Programie Partnerskim D2.. Do promowania produktów Partner może wykorzystywać materiały znajdujące się na Koncie Klienta w zakładce Program Partnerski.

5.    Partner zobowiązany jest na bieżąco aktualizować zawartość swoich stron internetowych, blogów, portali społecznościowych tak, aby zachować spójność i dokładność z materiałami udostępnionymi w Programie Partnerskim D2..

6.    Utrzymanie i aktualizacja stron internetowych Partnera jest wyłączną kwestią Partnera i to on jest za nią odpowiedzialny.

7.    Partner zgadza się na monitorowanie przez D2. swoich stron internetowych oraz zobowiązuje się także do szczegółowego przedstawienia źródła ruchu, jeżeli taką prośbę wystosuje Organizator.

8.    Partner zobowiązuje się do przestrzegania wszystkich wymogów Prawa obowiązujących na Rynkach, na których promuje produkty.

9.    Niedozwolone jest wykorzystywanie nazwy, logo, brandu D2. bez uzyskania zgody Organizatora.

10.  Partner może w dowolnym momencie zrezygnować z udziału w Programie Partnerskim, składając stosowne oświadczenie Organizatorowi.

11.  Po zakończeniu współpracy z Programem Partnerskim D2. Partner jest zobowiązany do usunięcia linków i banerów partnerskich wygenerowanych z Programu Partnerskiego D2..

12.  Cookie powinny być zapisywane tylko poprzez przejście ze strony Partnera na stronę produktową za pomocą narzędzi, które są udostępnione w Programie Partnerskim D2. (linki, banery itp). Każda inna forma zapisywania cookie jest niedozwolona.

13.  Cookie jest ważne 90 dni i przez ten okres cookie nie jest nadpisywane i prowizja przypisywana jest Partnerowi, którego witryna została odwiedzona przez użytkownika jako pierwsza.

14.  Każdy Partner może posiadać tylko jedno Konto Klienta.

IV. Prawa i Obowiązki Organizatora

1.    Organizator zobowiązuje się do bezwzględnego przestrzegania prawa w zakresie prowadzenia Programu Partnerskiego D2., w tym ochrony danych osobowych i szczegółów dotyczących wypłacanych prowizji.

2.    Organizator jest odpowiedzialny za rzetelne prowadzenie i rozliczanie sprzedaży produktów poleconych przez Partnerów.

3.    Organizator gwarantuje unikalność linków do tworzenia kampanii reklamowych dla Partnerów.

4.    Organizator zobowiązuje się dostarczać i na bieżąco aktualizować materiały reklamowe.

5.    Organizator zobowiązuje się informować Partnerów o zmianach w funkcjonowaniu Programu Partnerskiego D2..

6.    Organizator zapewni wsparcie techniczne, administracyjne a także pomoc w zakresie posługiwania się Programem Partnerskim D2. dla zarejestrowanych użytkowników.

7.    Organizator zastrzega sobie prawo odmowy przyjęcia Partnera do grona członków Programu Partnerskiego bez podania przyczyny, a także do usunięcia konta Partnera w przypadku złamania zasad Regulaminu lub innych norm prawnych.

8.    Organizator nie ponosi odpowiedzialności za błędy lub opóźnienia w wypłacaniu prowizji w przypadku, gdy dane Partnera nie zostały przez niego podane poprawnie.

9.    Organizator zastrzega sobie prawo do niewypłacenia prowizji Partnerowi w sytuacji, gdy istnieje podejrzenie, że działa on niezgodnie z Regulaminem.

10.  Organizator zastrzega sobie prawo do niewypłacenia prowizji za zamówienia złożone po dacie odstąpienia Partnera od Programu Partnerskiego.

11.  Partner może złożyć reklamacje w przypadku nieotrzymania należnej prowizji i ubiegać się o wypłacenie niezrealizowanych środków w okresie 6 miesięcy od daty wymagalności danej płatności. Organizator po upływie 6 miesięcy dołoży wszelkich starań, aby zrealizować płatność, ale z przyczyn technicznych może to być niemożliwe.

V. Konto Klienta

1.    Organizator udostępnia Partnerowi Konto Klienta na www.dkwadrat.pl umożliwiające:

●      pobranie gotowych reklam (banerów)

●      generowanie kodu JavaScript

●      generowanie kodu PHP

●      generowanie kodu HTML

●      sprawdzenie zgromadzonych środków

●      sprawdzenie pozyskanych klientów

VI. Prowizje

1.    Przystąpienie do Programu Partnerskiego D2. daje możliwość generowania unikalnych linków i banerów na podstawie których rozliczana jest sprzedaż.

2.    Link Partnera jest unikatowym kodem przypisanym bezpośrednio do Partnera i jest używany przez niego do promowania produktów Organizatora.

3.    Do promocji każdego produktu Partner zobowiązany jest wygenerować osobny Link Partnerski.

4.    Prowizja zostaje naliczona Partnerowi na podstawie zamówienia pochodzącego z unikalnego linku Partnera oraz z polecenia sklepu Organizatora.

5.    Wysokość prowizji wynosi 7% w przypadku zrealizowanego zamówienia pochodzącego bezpośrednio z linku Partnera

6.    Prowizja w odniesieniu do Partnerów, zarejestrowanych podatników VAT, wypłacana jest na podstawie wystawionych faktur VAT przez Partnera.

7.    Pozostali Partnerzy, którzy nie prowadzą działalności pozwalającej na wystawienie faktur VAT, otrzymują bony towarowe o wartości prowizji naliczanej w sposób, o którym mowa w punkcie VI podpunkty 4 i 5. Bony w ramach wypłaty prowizji ważne są przez okres 3 miesięcy. Bon nie podlega wymianie na gotówkę lub inną formę pieniężną.

8.    Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany wysokości prowizji.

9.    Prowizja jest naliczona w momencie realizacji zamówienia, czyli wysłania produktu przez Organizatora do osoby zamawiającej lub odbioru osobistego zamawiającego od Organizatora.

10.  Prowizja zostaje anulowana na koncie Partnera, w momencie, gdy kupujący dokona zwrotu zakupionego produktu.

11.  Prowizje wypłacane są w dołu na podstawie zlecenia wypłaty złożonego przez Partnera poprzez Konto Klienta. Ze względu na możliwość dokonania zwrotów przez Klientów prowizja zostanie wypłacona w terminie 15 dni od daty złożenia zlecenia przez Partnera.

12.  Warunkiem wypłacenia prowizji jest osiągnięcie minimalnego progu wypłaty określonego na 100 zł oraz prawidłowe wypełnienie informacji osobowych na Koncie Klienta.

13.  Partner ma możliwość śledzenia rozliczeń na swoim Koncie Klienta..

14.  Organizator zastrzega sobie możliwość niewypłacenia prowizji Partnerowi, który generuje swoje prowizje niezgodnie z Regulaminem.

VII. Postanowienia Końcowe

1.    Niniejszy Regulamin jest poświadczeniem porozumienia zawartego między Organizatorem a Partnerem przystępującym do Programu Partnerskiego i zastępuje wszelkie pisemne lub ustne uzgodnienia pomiędzy stronami.

2.    Złamanie zasad niniejszego Regulaminu skutkuje natychmiastowym zawieszeniem Konta Klienta i niewypłaceniem prowizji Partnerowi przez Organizatora.

3.    Organizator zastrzega sobie możliwość zablokowania konta Partnera w przypadku działania Partnera na niekorzyść programu bądź na niekorzyść innych Partnerów.

4.    Każda ze stron, która chce rozwiązać niniejsze porozumienie a tym samym odstąpić od udziału w Programie Partnerskim D2. lub usunąć Partnera z Programu Partnerskiego D2. winna jest zawiadomić o tym fakcie drugą stronę pisemnie za pośrednictwem e-maila na adres info@dkwadrat.pl.

5.    Każda ze stron ponosi odpowiedzialność za prowadzenie własnych działań w zakresie Programu Partnerskiego D2., a tym samym niniejszej umowy.

6.    Organizator zastrzega sobie możliwość dokonania zmian w niniejszym Regulaminie, ale jednoznacznie jest zobligowany do poinformowania o tym fakcie Partnerów poprzez umieszczenie nowej wersji regulaminu na stronie Programu Partnerskiego D2.

7.    W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się powszechnie obowiązujące przepisy prawa.

 

 

 

pixel