Infolinka: +420 228 886 908
0,00 Kč

Regulamin programu lolajnościowego

REGULAMIN PROGRAMU LOJALNOŚCIOWEGO D2.

Niniejszy Regulamin określa warunki uczestnictwa w Programie Lojalnościowym D2. („Program”) organizowanym przez Organizatora na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.

I. DEFINICJE:

Użyte w niniejszym Regulaminie pojęcia oznaczają:

a.Organizator – D2 Sp. z o. o. Sp.komandytowa z siedzibą w Warszawie (03-808), ul. Mińska 25 bud.16 wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla M.St. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000369305, NIP: PL 113-28-185-54,
tel.kontaktowy 22 39 80 800 , e-mail: info@dkwadrat.pl
b.Sklep internetowy – sklep internetowy prowadzony przez Organizatora pod adresem URL: www.dkwadrat.pl

c.Uczestnik – osoba fizyczna, która posiada zdolność do czynności prawnych zamieszkała na terytorium RP, posiadająca Konto oraz dokonująca Zamówienia w ramach Sklepu internetowego lub dokonująca nabycia Towaru/ów w handlowej placówce stacjonarnej Organizatora;

d.Towar lub Towary – produkty oferowane przez Organizatora do sprzedaży w Sklepie internetowym oraz placówkach stacjonarnych Organizatora;

e.Zamówienie – Towar lub zestaw Towarów określonych do realizacji przez Uczestnika, zgodnie z regulaminem Sklepu internetowego dostępnym na stronie Sklepu internetowego, za których nabycie Uczestnik otrzymuje Punkty;

f.Konto - narzędzie dostępne w systemie Sklepu internetowego, po wprowadzeniu Loginu i Hasła, umożliwiające m.in. śledzenie na stronie www Sklepu internetowego etapów realizacji Zamówienia, przeglądanie historii Zamówień, edycję danych kontaktowych Uczestnika oraz zmianę Hasła, poprawianie danych osobowych, sprawdzenie Stanu Punktów, wymiana Punktów na Rabat lub Towar;

g.Login – adres e-mail/nazwa wskazana podczas rejestracji w Sklepie internetowym, wymagany wraz z Hasłem do założenia Konta;

h.Hasło - ciąg znaków liter, cyfr lub innych wybranych podczas rejestracji Konta, wykorzystywanych w celu zabezpieczenia dostępu do Konta;

i.Punkty – naliczane na Konto jednostki (punkty) w związku z nabyciem przez Uczestnika Towarów poprzez stronę www Sklepu internetowego, w handlowej placówce stacjonarnej Organizatora lub naliczane w związku z inną aktywnością Uczestnika zgodnie z Regulaminem;

j.Stan Punktów - oznacza aktualną liczbę Punktów naliczonych Uczestnikowi widoczną po zalogowaniu się do Konta;

k.Nagroda – nagroda w formie rabatu lub produktu, która może zostać przyznana Uczestnikowi przy wykorzystaniu zgromadzonych na Koncie Punktów, po spełnieniu przez Uczestnika warunków określonych w Regulaminie;

l.Regulamin - niniejszy regulamin Programu.

II. POSTANOWIENIA OGÓLNE:

1.Uczestnik może w danym czasie posiadać tylko jedno aktywne Konto.

2.Uczestnikowi nie wolno korzystać z Konta innych Uczestników oraz udostępniać swojego Konta innym osobom.

3.Pracownicy Organizatora oraz członkowie najbliższych rodzin pracowników Organizatora (tj. zstępni, wstępni, rodzeństwo, osoby przysposobione) nie mogą być Uczestnikami Programu.

4.Wszelkie zawiadomienia Organizatora (m.in. dotyczące reklamacji) mogą być dokonywane przez Uczestnika lub osobę upoważnioną przez Uczestnika.

6.Wszelkie dane kontaktowe do Organizatora wskazane są w niniejszym Regulaminie oraz na stronie www Sklepu internetowego w zakładce Kontakt.

III. REJESTRACJA W PROGRAMIE:

1.Rejestracja w Programie możliwa jest jedynie na stronie Sklepu internetowego www.dkwadrat.pl. Klient, który posiada już Konto w Sklepie internetowym lub dokonuje rejestracji zostaje automatycznie uczestnikiem Programu Lojalnościowego D2.

2.Korzystanie z Programu możliwe jest jedynie dla Uczestnika, który posiada Konto w Sklepie internetowym. Rejestracja polega na łącznym spełnieniu następujących warunków:
a.wypełnienie w sposób prawidłowy, formularza rejestracyjnego udostępnionego przez Organizatora na stronie www Sklepu internetowego (w szczególności podania wymaganych w formularzu danych osobowych, adresu e-mail, nr telefonu kontaktowego),
b.ustalenie indywidualnego Loginu i Hasła,
c.potwierdzenie zapoznania się z Regulaminem Sklepu internetowego, a także wyrażenie zgody na przetwarzanie przez Organizatora danych osobowych Uczestnika w celach związanych z funkcjonowaniem Sklepu internetowego i Programu lojalnościowego poprzez odznaczenie odpowiedniego pola w formularzu rejestracyjnym na stronie www Sklepu internetowego,

3.Uwierzytelnianie dostępu do Konta udostępnianego Uczestnikowi na czas obowiązywania umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną, następuje każdorazowo poprzez podanie Loginu oraz Hasła.

4.Rejestracja Konta na stronie www Sklepu internetowego jest bezpłatna i dobrowolna, aczkolwiek konieczna do korzystania z Programu.

5.Uczestnik, który prawidłowo wypełnił dane w formularzu rejestracyjnym Konta, otrzymuje na wpisany przez niego adres e-mail wiadomość zawierającą informację o rejestracji Konta w Sklepie internetowym. W momencie rejestracji Konta dochodzi do zawarcia umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną i przystąpienia do Programu.

6.Informacje dot. historii dokonywanych w Sklepie internetowym Zamówień oraz ilości zgromadzonych przez Uczestnika Punktów w Programie, są przechowywane przez system informatyczny Sklepu internetowego przez okres posiadania przez Uczestnika aktywnego Konta a treść tych informacji jest udostępniana wyłącznie Uczestnikowi po zalogowaniu się na Konto.

7.Rejestracja Konta oraz korzystanie ze strony www Sklepu internetowego są możliwe 24h na dobę, 7 dni w tygodniu.


III. WARUNKI KORZYSTANIA Z PROGRAMU I UZYSKIWANIA PUNKTÓW W PROGRAMIE:

1.Organizator przyznaje Uczestnikowi Punkty za nabycie Towaru/ów w Sklepie internetowym lub w handlowej placówce stacjonarnej Organizatora

2.Uczestnik może po zarejestrowaniu Konta w Sklepie internetowym, gromadzić Punkty za zakupy Towaru/ów dokonywane w handlowej placówce stacjonarnej Organizatora. Warunkiem przyznania Punktów jest poinformowanie pracownika handlowej placówki stacjonarnej Organizatora o udziale w Programie, zanim Uczestnik nabędzie Towar/y objęty Programem, tj. przed zamknięciem transakcji na kasie fiskalnej.

3.Podstawą do naliczenia Punktów jest opłacenie zamówienia. Nabycie Punktów możliwe jest jedynie, gdy Zamówienie zostaje złożone przy użyciu Konta i Uczestnik, który nie posiada Konta, musi wyrazić zgodę na jego założenie. W przypadku, gdy Uczestnik dokona złożenia Zamówienia i zakupu Towarów bez logowania się do Konta, Punkty za taki zakup Towaru/ów nie zostaną naliczone w Programie.

4.Punkty będą przyznawane na Konto w następujący sposób: każde wydane 20 PLN brutto na zakupy w Sklepie internetowym lub w handlowych placówkach stacjonarnych Organizatora = 1 Punkt. W przypadku, gdy cena danego Towaru/ów nie jest wyrażona w pełnych złotych (posiada końcówkę groszową), na potrzeby przyznawania Punktów jest ona zaokrąglana w górę do pełnych złotych.

5. Punkty w Programie Lojalnościowym przyznawane są także za zapis do newslettera Organizatora - 20 Punktów oraz za opinię dotyczącą zakupionych towarów oferowanych przez Organizatora - 10 punktów.
Opinia dotycząca produktów musi być zatwierdzona przez Organizatora aby zastały naliczone punkty lojalnościowe.

6.W Sklepie internetowym Punkty nie są naliczane za koszty dostawy Towaru/ów. Zarówno w Sklepie internetowym jak i handlowych placówkach stacjonarnych Punkty nie są naliczane za nabycie Towaru/ów będących w danym momencie w promocji, chyba że Organizator postanowi inaczej. Uczestnik przed zrealizowaniem transakcji zakupowej, dokonuje samodzielnie wyboru, czy chce skorzystać z przywilejów Programu, czy promocji dostępnych w danym czasie w Sklepie internetowym lub handlowej placówce stacjonarnej Organizatora.

7.Organizator może także przyznawać Punkty dodatkowe na Konto w ramach programów promocyjnych i premiowych oferowanych przez Organizatora według zasad określonych w materiałach informacyjnych Organizatora dotyczących takich programów.

8.Punkty nie podlegają wymianie na gotówkę. Informacja o aktualnym Stanie Punktów widoczna jest po zalogowaniu się na Konto.

9.Punkty będą odejmowane z Konta przez Organizatora w przypadku, gdy Uczestnik zwróci Organizatorowi nabyty Towar/y objęte Programem, za które zostały przyznane Punkty i otrzyma zwrot wartości takiego Towaru/ów.

10.Punkty zebrane na Koncie Uczestnika są ważne przez cały okres obowiązywania Programu.

11.Jeżeli Punkty zostały przyznane Uczestnikowi niezgodnie z Regulaminem, Organizator będzie uprawniony do unieważnienia takich Punktów na Koncie Uczestnika.

12.Korzystanie z przyznanych Punktów jest możliwe niezwłocznie od momentu sfinalizowania transakcji zakupu Towaru/ów objętych Programem.

13.Organizator nie pobiera od Uczestnika żadnych opłat z tytułu korzystania z Programu.

IV. WYMIANA PUNKTÓW NA NAGRODY:

1.Nagrody oraz zasady wymiany Punktów na Nagrody określone są w niniejszym regulaminie.

2.Uczestnik jest uprawniony do wymiany zgromadzonych Punktów na Nagrody od momentu przyznania Punktów na Koncie, o ile zgromadził on wystarczającą ilość Punktów niezbędnych do otrzymania wybranej przez niego Nagrody.

3. Nagrodami w Programie Lojalnościowym D2. są:
a. możliwość wymiany zgromadzonych Punktów na rabaty jednorazowe:
50 pkt. = 30 zł rabatu na zakupy w sklepie Organizatora,
100 pkt. = 70 zł rabatu na zakupy w sklepie Organizatora,
200 pkt. = 160 zł rabatu na zakupy w sklepie Organizatora,
300 pkt. = 300 zł rabatu na zakupy w sklepie Organizatora
b. możliwość wymiany zgromadzonych Punktów na produkty - każdy 1 Punkt to 1 zł.

4.W razie odbioru Nagrody w handlowej placówce stacjonarnej, Organizator przed jej wydaniem może żądać potwierdzenia tożsamości Uczestnika.

5.Wymiany Punktów na Nagrodę może dokonać jedynie Uczestnik. Po wydaniu Nagrody, odpowiednia liczba Punktów zostanie odjęta z Konta.

V. DANE OSOBOWE, REKLAMACJE:

1.Przetwarzanie danych osobowych Uczestnika odbywa się zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 1997 r., Nr 133 poz. 883 z późn. zm.). Administratorem danych osobowych jest Organizator.

2.Uczestnik dobrowolnie udostępnia Organizatorowi dane osobowe w związku ze swoim uczestnictwem w Programie i w celach związanych z uczestnictwem w Programie. Dane te zawarte są w formularzu rejestracyjnym Konta. Każdy z Uczestników ma prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne dla korzystania z Programu.

3.Uczestnik proszony jest, w miarę możliwości, o niezwłoczne zawiadamianie Organizatora każdorazowo o zmianie swoich danych osobowych.

4.Uczestnik może wyrazić zgodę na przetwarzanie danych w szerszym zakresie niż wskazany powyżej.

5.Organizator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić prawidłowe i nieprzerwane działanie strony www Sklepu internetowego, a także naliczania i odejmowania Punktów. W przypadku, gdy usługi lub inne działania Organizatora wskazane w niniejszym Regulaminie są z nim niezgodne, Uczestnikowi i każdemu klientowi Organizatora przysługuje prawo do złożenia reklamacji. Podobnie w przypadku stwierdzenia wad Towaru, klient może złożyć reklamację bezpośrednio do Organizatora na adres wskazany w zakładce Kontakt na stronie internetowej www.dkwadrat.pl. Uczestnik ma także prawo do zgłoszenia reklamacyjnego, w przypadku nienaliczenia Punktów za dokonane zakupy Towaru lub zestawu Towarów.

6.Reklamacje można zgłosić Organizatorowi mailowo lub pisemnie na adres siedziby Organizatora. Uczestnicy proszeni są, w celu usprawnienia procesu rozpatrywania reklamacji, o wskazywanie w reklamacji Loginu, którym posługują się w dostępie do Konta na stronie www Sklepu internetowego oraz do opisania zgłaszanych zastrzeżeń. W celu przyspieszenia procedury reklamacyjnej Organizator prosi o dołączenie do reklamacji kopii dowodu zakupu Towaru lub zestawu Towarów objętych Programem, co do których Uczestnik zgłasza reklamację dotyczącą naliczenia Punktów.

7.Reklamacje rozpatrywane są w terminie do 14 dni od złożenia stosownej reklamacji, zgodnie z obowiązującymi przepisami. O sposobie jej rozpatrzenia klient zostanie poinformowany przez Organizatora. Każda taka reklamacja jest rozpatrywana indywidualnie przez Organizatora.

VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE:

1.Usunięcie Konta jest jednocześnie rezygnacją z uczestnictwa w Programie. Uczestnik może w każdym czasie zrezygnować z korzystania z Konta, informując o tym Organizatora droga pisemną lub mailową. Po otrzymaniu takiego zawiadomienia od Uczestnika wszystkie Punkty zgromadzone na jego Koncie zostaną unieważnione, a Konto zostanie zamknięte.

2.Organizator może odmówić rejestracji w Programie w przypadku, gdy:
a. Uczestnik nie spełnia wymogów Regulaminu;
b. formularz rejestracyjny Konta wypełniony jest niepoprawnie, np. nie zawiera imienia i nazwiska Uczestnika, danych adresowych;
c.Uczestnik nie wyraził zgody na przetwarzanie danych osobowych.

3.Organizator może wypowiedzieć Uczestnikowi uczestnictwo w Programie za powiadomieniem, jeżeli Uczestnik podał w formularzu rejestracyjnym Konta nieprawdziwe dane.

4.Program obowiązuje przez czas nieokreślony. Program rozpoczyna się od dnia 11 lutego 2016 roku. Organizator zastrzega sobie prawo zakończenia Programu za uprzednim zawiadomieniem z 60- dniowym wyprzedzeniem.

5.W przypadku zakończenia Programu, Organizator jest zobowiązany do umieszczenia informacji o zakończeniu działalności Programu na stronie www Sklepu internetowego oraz powiadomienia Uczestników drogą mailową. Uczestnik będzie uprawniony do wykorzystania zebranych Punktów w terminie 60 dni kalendarzowych od daty zawiadomienia przez Organizatora o zakończeniu Programu.

6.Organizator jest uprawniony do wprowadzania zmian do niniejszego Regulaminu. W przypadku wprowadzenia zmian do niniejszego Regulaminu, Uczestnik zostanie powiadomiony z co najmniej 14-dniowym wyprzedzeniem przed dniem wejścia w życie zmian (odpowiednia informacja o zmianach w Regulaminie zostanie umieszczona na stronie www Sklepu internetowego, a Uczestnik posiadający utworzone Konto otrzyma informację o zmianach w Regulaminie drogą mailową). W razie braku akceptacji zmienionego Regulaminu, Uczestnik ma prawo do rezygnacji z korzystania z Programu. Nie wyłącza to, ani nie ogranicza prawa Uczestnika do rezygnacji z korzystania z Konta w każdym czasie.

7.Treść Regulaminu dostępna jest w siedzibie Organizatora, w handlowych placówkach stacjonarnych Organizatora oraz na stronie www Sklepu internetowego. Treść niniejszego Regulaminu może zostać utrwalona poprzez wydrukowanie, zapisanie na nośniku lub pobranie w każdej chwili ze strony www Sklepu internetowego.

8.W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają odpowiednie przepisy prawa polskiego, w szczególności Kodeksu cywilnego (t.j. Dz.U. z 2014 r., poz. 121.z późn. zm.), ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t. jedn. Dz. U. z 2013 r., poz. 1422).

9.Postanowienia Regulaminu należy interpretować w sposób zapewniający ich zgodność z obowiązującymi przepisami prawa.

pixel